Tuesday, 13 March 2018

నేను శివ ని (నవల) Post no:23

నేను శివ ని (నవల) Post no:23

"ఓ.కె రాం...ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది శ్రద్ధ గా విను.చాలా గొప్ప విషయం ఇది" వరుణ్ గంజాయి పొగ వదులుతూ చెప్పాడు.

" తప్పకుండా.."

" అజయ్...నువ్వేమైనా .." వరుణ్ అడిగాడు

" ఓ.కె.,కాని ఎక్కడనుంచి మొదలెట్టాలి" అజయ్ అడిగాడు

" మొదటనుంచి చెప్పు" వరుణ్ సమాధానం.

"వరుణ్ యొక్క కొత్త మిత్రుడు ...అదే గుణ అని ...ఒక బాబా లాంటి మనిషి అనుకో ..గుర్తుందా

గతం లో చెప్పినట్టున్నా" అజయ్ అడిగాడు నన్ను.

" తెలుసు..ఏమిటి అతని విశేషాలు"

" నేను చెప్పేది నువ్వు నమ్మడం కష్టమే...వరుణ్ చెప్పినపుడు మొదట్లో నాకు మాటరాలేదు.నేను చెప్పేది విని జాగ్రత్త గా జీర్ణించుకో.." అజయ్ అన్నాడు.

" సరే చెప్పు" అన్నాను.

" కొన్ని తేడాలు వదిలిపెడితే..వరుణ్ ఇంకా గుణ ఒక్కరే. గుణ వరుణ్ యొక్క గత జన్మ ని జీవిస్తున్నాడు.అలాగే వరుణ్ గుణ యొక్క రాబోయే జన్మ ని జీవిస్తున్నాడు.ఐనిస్టీన్ గాని ఇది వింటే ఒకసారి కాదు రెండు మూడుసార్లు మరణిస్తాడు." అజయ్ ఇలాంటి పైత్యపు మాటలు చెపుతాడని ఊహించా గాని మరీ ఈ రేంజ్ లో కి వెళ్ళిపోతాడని ఊహించలేదు.

" నమ్మేట్టుగా లేదుగదా "వరుణ్ అడిగాడు.

" అలాగే ఉంది" యామిని గురించి చెప్పడానికి అదును కోసం చూస్తున్నాను.దానికోసమే ఈ చెత్తంతా భరించుతున్నది.

"ఇప్పుడు అసలైన పార్ట్ ఉంది" అజయ్ ఊరించాడు.

" ఏంటది" అడిగాను.

" అది వింటే అదిరిపోతావ్.
" ఇది వింటే మతి పోతుంది" చెప్పాడు అజయ్. నాకు ఆల్రెడీ మతి పోయింది.అది వాడికి తెలీదు.

" ఆ సోది మొత్తం తొందర గా చెప్పవయ్యా" నాకు చికాకు లేచి అన్నాను.

" గుణ ఎవరో కాదు.శివుని అవతారం.అలా అంటే నమ్మగలవా.." అజయ్ గొప్ప గా చెప్పాడు.

" నమ్ముతున్నా" వస్తున్న నవ్వు ని ఆపుకున్నాను.

" గుణ వల్లనే వరుణ్ ఇలా ఉన్నాడు " అజయ్ ఉవాచ.

" ఆ లెక్కన వరుణ్ కూడా శివ యేనా ?" అడిగాను

" బింగో" వరుణ్ సమాధానం

" ఇప్పుడు వరుణ్ వాళ్ళ తాతాయ్య గురుంచి చెప్పుకుందామా...మనం  ముగ్గురం త్రిమూర్తులు లాగా అని చెప్పేవాడాయాన.నువు విష్ణు,నేను బ్రహమ ,మనం గొప్ప పనులు చెయ్యాలి,ఈ ప్రపంచాన్ని ఏలాలి "  అజయ్ అన్నాడు.

" మనం త్రిమూర్తులం" గొప్పగా చెప్పాడు వరుణ్

" వావ్" అన్నాను.నేనే గనక అజయ్ స్థానం లో ఉంటే వరుణ్ ని  బాగుచేయడానికి ప్రయత్నించేవాణ్ణి.కొద్దిగా మతి ఉండే మాటలు చెప్పేవాణ్ణి.

" ఆ విష్ణు..ఇప్పుడు ఎలా ఉంది...నీకు నీవే స్పెషల్ గా అనిపించడం లే...బాధ్యత గా అనిపించడం లే" వరుణ్ నన్ను అడిగాడు.

" అవును డ్యూడ్"

" నన్ను డ్యూడ్ అనకు...శివ అని పిలువు ..నేను శివ ని" వరుణ్ ఇకిలిస్తూ చెప్పాడు.
" నువు శివ అయితే మరి పార్వతి ఎవరు..." అడిగాను వరుణ్ ని. 
" నేను అనుకోవడం ..యామిని" కాసేపు యోచించి చెప్పాడు వరుణ్.

"మరి నీ అర్ధాంగి తో కొంత సమయం గడిపేది లేదా...ఈ దైవిక విషయం ఆమె కి చెప్పవా మరి" అడిగాను.

" ఆ పని చేయాలి" 

" మీరిద్దరూ ఒక లాంగ్ ట్రిప్ వేయండి.అప్పటి గోవా ట్రిప్ లాగే.ఏమంటావు" 

" మా బాగా చెప్పావు.నా పార్వతి ని కలిసి ఆ ఏర్పాట్లు చేయాలి.థాక్స్ విష్ణు" అన్నాడు వరుణ్.

" గ్రేట్ శివ" షేక్ హేండ్ ఇచ్చి చెప్పాను.

" దానికి ముందు ఒకటి చేయాలి నేను" 

" ఏవిటది" అజయ్ అడిగాడు.

" సమయం వచ్చినపుడు నీకు తెలుస్తుంది.చాల ప్రాధాన్యత గల అంశం అది" 

" కూల్ బ్రో" అజయ్ ఓదార్చాడు.

" సరే..దైవాంశ సంభూతులారా ..మరి వస్తా" అలా చెప్పి వరుణ్ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు.

" కాని ఆ సత్యం ఆనందకరమైన అంశం గదా" అజయ్ నాతో అన్నాడు,వరుణ్ వెళ్ళిన తరువాత.

"ఔనవును..ఇప్పుడు మాటాడుకుందామా" అడిగాను.

" స్యూర్ ..అలాగే" 

" అయ్యా..లార్డ్ బ్రహ్మ ..అసలు నీ ఎజెండా ఏమిటి" 

" అంటే అది గుణ వరుణ్ కిచ్చే ఆదేశాల మీద ఆధారపడి ఉంది" 

" లోకాన్నంతటిని ఏలాలనా నీ ఇది" 

" ఎవరు కోరుకోరు దాన్ని" 

" నేను ఒకటి చెప్పనా బ్రహ్మ.."  

" దాందేముంది" 

" ఆ వరుణ్ తలకాయ మొత్తాన్ని పాడుచేస్తున్నావు నువ్వు...ఒకటి గంజాయి,రెండు నువ్వు ...మీరిద్దరూ అతణ్ణి నాశనం చేశారు..అర్ధమవుతోందా" 

" బ్రో..అతను బాగానే ఉన్నాడు.నువు మరీ ఎక్కువ చేయకు" 

" ఏయ్ నేను చెప్పేది బాగా విను..ఇకమీదట నువ్వు వరుణ్ కి గంజాయి ని తాగాటానికి ఇచ్చావో..నీ బుర్ర రామ కీర్తన పాడిస్తా.ప్రపంచాన్ని పాలించడం కాదు...అసలు నువు ఈ లోకం లో లేకుండా పోతావు.నేను చెప్పిన ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశావో నీ జీవితాన్ని కౄరంగా నలుపుతా ..అది గుర్తు పెట్టుకో, అర్ధమయిందా బ్రహ్మ " అజయ్ కాలర్ పట్టుకొని వార్నింగ్ ఇచ్చాను.

" బ్రో..నన్ను బెదిరిస్తున్నావు" 

" ఈ విషయాన్ని గాని వరుణ్ కి చెప్పావో పదింతలు ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఇస్తా .." 

" ఫైన్..అతనితో తాగనులే" 

" అది బాగుంది.అతనితో ఆడుకోకు..ఓ.కె?" 

" సరే" 

" సరే..పో" అజయ్ ని విడిచిపెట్టాను.

మొత్తానికి వరుణ్ ని కాపాడగలిగాను.ఈ మేరకైనా.రూం కి వెళ్ళి మంచి సంగీతం వినాలి.నేను చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకున్నాను.చాలు అనుకున్నాను.

యామిని తో ఈ ట్రిప్ తర్వాత వరుణ్ బాగుపడవచ్చును.ఏమో ..ఏం జరుగుతుందో..! (సశేషం)  

No comments:

Post a Comment